оюутнуудаа амжилт хүсье

Илтгэл нь оршил, онолын хэсэг, туршилт судалгаа, дугнэлт, ном зүйгээс бүрдэх ба хамгаалалт 10 сарын 18нд болно.

ХҮНСНИЙ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АРГУУД-I

ХИЧЭЭЛИЙН БИЕ ДААЛТЫН СЭДВҮҮД

1.    Анализын кондуктометрийн арга

2.    Анализын потенциометрийн арга

3.    Электродууд \хүчил, шүлтийн, сонгох, шилэн, шингэн ба хатуу мембрантай, харьцуулах буюу стандарт электрод\

4.     Компенсацийн ба компенсацийн биш арга

5.    Ион сонгох чанар

6.    Дифферинциаль титрлэлт

7.    Анализын кулонометрийн арга

8.    Жингийн электроанализын арга

9.    Амперметр ба милливольтметр

10.           Вольтметр ба милливольтметр

11.           Анализын полярографийн арга

12.           Амперометрийн арга ба титрлэлт

13.           Шингээлтийн фотометрийн арга

14.           Нефелометрийн арга

15.           Турбидиметрийн арга

16.           Поляриметрийн арга

17.           Рефрактометрийн арга

18.           Люминесценцын арга

19.           Хэт улаан гэрлийн спектроскопын арга

20.           Атом спектроскопын арга

21.           Электрофорезийн арга

22.           Флуорометрийн арга

 

 

Жич: дээрх сэдвүүдээс багаар сонгон авч ангийн ажил хийж ирнэ. Тухайн сэдвийн хүрээнд онолын асуудлыг судлахаас гадна, сэдэвтэй холбоотой туршилт судалгааг хавсаргасан байна. Сэдвээ журналын нэрсийн дагуу сонгоно.

 

 

 

физик коллоид химийн тэмцээн

ÔÈÇÈÊ ÊÎËËÎÈÄ ÕÈÌÈÉÍ ÕÈ×ÝÝËÝÝÐ ßÂÓÓËÀÕ

 ÒÝÌÖÝÝÍÈÉ ÕªÒªËÁªÐ

 

¹

Õèéãäýõ äààëãàâàð

ÿéöýòãýõ õóãàöàà

/ìèíóò/

Õýí îðîëöîõ

Îíîî

Óð óõààí

1

Áàãèéí òàíèëöóóëãà

10

áàãààðàà

5

Áàã á¿ð ýìáëåì, õóâöàñ æèãäðýëòòýé áàéõ áà áàãèéí íýð îíîâ÷òîé õè÷ýýëòýé õîëáîãäîëòîé òààâàð áàéëäààð òàíèëöóóëàõ

2

Òàéç ÷èìýãëýë

10

áàãààðàà

10

Òóõàéí áàã îíîãäñîí òàëáàéãàà áèå äààëò, õàíûí ñàìáàð, ìîäåëü, òàðààõ ìàòåðèàë ãýõ ìýò ç¿éëýýð òîõèæóóëíà. Àíãèéí á¿õ îþóòíû õèéñýí á¿òýýë õàìðàãäàíà.

3

Áàãèéí àñóóëò õàðèóëò

10

áàãààðàà

5

Áàãóóäûí äóíä àñóóëò òàâèõ áà õàíãàëòã¿é õàðèóëñàí áàãèéí äýìæèã÷ íýã îþóòàíã øèéòãýõ

4

Òèòðëýëò

-

1 îþóòàí

6

Áàãøèéí çààâðûí äàãóó øèíæëýõ áà ñòàíäàðò óóñìàë, èíäèêàòîð ñîíãîí  òèòðëýëò ÿâóóëàõ áà áîãèíî õóãàöààíä çºâ ã¿éöýòãýõ

5

Øèíýëýã ìýäýýëýë

10

1 îþóòàí

6

Ýíý íü ãýðèéí äààëãàâàð áºãººä ëàáîðàòîðèéí õàìãèéí ñ¿¿ëèéí ¿åèéí äóðûí áàãàæ òºõººðºìæ, íýýëò¿¿äèéí òàëààðõ ìýäýýëýë áýëòãýí òàíèóëàõ

6

Ìýðãýæëèéí ¿ã õîëáîëò

10

áàãààðàà

6

Àëü îëîí õîëáîî ¿ã õýëñýíýýð áàãòàà îíîî àâíà. Æèøýý íü: Òåðìîäèíàìèê ãýñýí ¿ãèéí õóâüä Òåðìîäèíàìèêèéí I õóóëü, Òåðìîäèíàìèêèéí II õóóëü, Òåðìîäèíàìèêèéí ïðîöåññ, Òåðìîäèíàìèêèéí òýíöâýðò ñèñòåì ãýõ ìýò.

7

Áàãèéí àñóóëò õàðèóëò

10

áàãààðàà

5

Áàãóóäûí äóíä àñóóëò òàâèõ áà õàíãàëòã¿é õàðèóëñàí áàãèéí äýìæèã÷ íýã îþóòàíã øèéòãýõ

8

Óðàí ñýòãýìæ

10

áàãààðàà

5

׺뺺ò ñýòãýëãýý áà óð ÷àäâàð

9

ÀÕÀ

10

3 îþóòàí

6

Õàðèóëæ ÷àäààã¿é òîõèîëäîëä õàñàãäàõ æóðìààð ä¿ãíýãäýíý.

10

Áàãàæèò àíàëèç

15

1 îþóòàí

6

Òóõàéí ëàáîðàòîðèéí áàãàæ äýýð áîãèíî õóãàöààíä çºâ õýìæèëò õèéõ

11

Òàâàí ìýäðýõ¿é

5

1 îþóòàí

5

Õýí îëîí õèìèéí øèë ñàâ çºâ íýðëýõ

12

Ìàíëàéëàã÷

10

Àõëàã÷

5

Àñóóëò õàðèóëò áàéíà

 

Íèéò

 

 

70

 

(Нийт: 2)